Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.
Janusz Krawczak @jankra

Jak było?
Planowanie

Jak jest?
improwizacja.

Jak będzie?
impulsywność.

Jak mam?
superreprter.pl

· Web · 0 · 0