Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.
Janusz Krawczak @jankra

Jak było?
zorientowanie na plan

Jak jest?
zorientowanie na intuicję

Jak będzie?
zorientowanie na przypadek

Jak mam?
zorientowanie na ...................
superreporter.pl

· Web · 0 · 0